نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

نرم افزار کلینیک

پذیرش روزانه و ثبت مراجعات، نوبت دهی،
لیست انتظار پزشکان، ثبت دارو، پرونده طب کارجهت مشاوره، خرید و دانلود این نرم افزار لطفا باما در ارتباط باشید.

توضیحات

يكي از دغدغه هاي سازمان هاي بزرگ مديريت كلينيك (اورژانس) و بررسي عملكرد اين واحد در كمك به سلامت


پرسنل و ارزيابي دقيق هزينه هاي اين واحد مي باشد. اين واحد نقش مهمي در درمان سرپايي مراجعان و همچنين


واكنش مناسب و فوري براي درمان اوليه افراد حادثه ديده دارد و در چنين شرايطي بكارگيري سيستم كلينيك


آفاق به مي تواند پاسخي منحصر به فرد و جامع به نياز هاي سازمان باشد


آفاق به شما كمك خواهد كرد كه حوادث رخ داده و اقدامات انجام گرفته HSE اتصال و يكپارچگي نرم افزار هاي


در كلينيك براي هر حادثه را بررسي نماييدويژگي هاي سيستم كلينيك آفاق


روندها را كشف كنيد


آيا كارگران با سرعت غيرعادي به كلينيكها مراجعه ميكنند يا خير


و آيا تاثيرات شغلي يا بيماري به عنوان علت مراجعههاي مكرر ذكر


شده است. به سرعت مي توانيد الگوهايي را كشف كنيد كه مانع از


ايمني و بهره وري كاركنان مي شود
بخش هاي مختلف نرم افزار كلينيك (اورژانس)آفاق


 ١) پذيرش كلينيك


اطلاعات پرسنلي فرد مراجعه كننده در اين قسمت ثبت و پذيرش مي گردد. جهت تسريع در ورود اطلاعات، با
اتصال به نرم افزار منابع انساني به صورت اتوماتيك تكميل خواهد شد.


٢) خدمات كلينيك


در اين قسمت خدمات ارائه شده به بيمار و همچنين محاسبات هزينه هاي مربوطه به خدمات ارائه گرديده انجام
مي پذيرد.


٣) تجويز دارو


دارو هاي تجويز شده توسط پزشك در اين قسمت از داروخانه كسر مي گردد


٤) علائم حياتي


در قسمت پزشك علائم حیاتی بيمار را ثبت مي كند و همچنين امكان مشاهده علائم ثبت شده قبلي براي بيمار
وكارمندان ایجاد میکند


٥) تشخيص پزشك


در اين قسمت پزشك نظريه خود در مورد بيماري فرد مراجعه كننده را ثبت مي نمايد


٦)آزمايشات


امكان ورود نتايج آزمايشات مختلف در اين قسمت مي باشد . در صورتي كه براي مقدار آزمايشي غير نرمال باشد
نرم افزار به صورت هوشمند غير نرمال بودن آن آزمايش را تشخيص داده ، اين امر بخاطر آن است كه در ورود
اطلاعات آزمايشات ، كاربر اطلاعات را بصورت اشتباه وارد ننمايد 


٧) سوابق


امكان مشاهده مراجعات قبلي و نتايج قبلي ثبت شده در اين قسمت مي باشد


٨) نمودارها


نمودار هاي علائم حياتي و آزمايشات منتخب در اين قسمت قابل مشاهده مي باشد


٩) تاييد مرخصي


جهت ثبت مرخصي هاي پزشكي و شغلي افراد از اين قسمت استفاده مي شود