نرم افزار داروخانه

نرم افزار داروخانه

نرم افزار داروخانه

تعریفی جدید از هوشمند سازی داروخانه
امکان اتصال به سیستم نرم افزار طب کارجهت مشاوره، خرید و دانلود این نرم افزار لطفا باما در ارتباط باشید.

توضیحات

مديريت فرآيندهاي انبارداري داروخانه ها و كسب اطلاعات دقيق و به هنگام از وضعيت موجودي دارو ها و تاريخ


انقضاي آنها از نياز هاي اوليه و مهم مديران است و با توجه به اينكه بعضي از دارو ها نقش حياتي دارند لذا ميزان


موجودي آنها بايد دقيق مورد بررسي قرار بگيرد


سيستم داروخانه آفاق به مديريت هرچه بهتر درمانگاه كمك مي كند و فعاليت هاي مربوط به انبارداري را براي


كاربران ساده تر مي كند، هم زمان ارتباط ميان فرآيندها گوناگون را با انعطاف پذيري بالاتري فراهم مي سازدانبارگرداني را به سهولت انجام دهيد


اطلاعات مربوط به ورود و خروج دارو به درستي و با دقت ثبت خواهد


.شد و فرآيند انبارگرداني آسان تر مي شوداز كمبود دارو هاي مهم با خبر شويد


با تعيين نقطه سفارش مجدد داروها و ايجاد آلارم مربوطه از كمبود 


داروها در انبار مطلع شويدبخش هاي مختلف نرم افزار داروخانه


١) حواله ورود


مشخص كردن تعداد هر دارو و قيمت داروهاي ورودي به انبار هاي مختلف دارو در اين بخش انجام مي گيرد.


٢) حواله خروج


خروج داروهايي كه تاريخ آن گذشته است يا داروهايي كه به هر علتي به جز تجويز پزشك از انبار خارج مي شود
در اين قسمت ثبت مي گردد


٣) تجويز دارو


در اين قسمت پرستار داروهاي تجويز شده توسط پزشك را جهت تحويل به بيمار و ثبت رسيد خروج در اين
قسمت ثبت مي نماييد.


٤) تعريف انواع دارو


تعريف دارو هاي مختلفو ويژگي هر كدام در اين قسمت انجام مي پذيرد.


٥) كارتكس دارو


اطلاعات ورودي و خروجي داروها با جزئيات و مربوط به هر دارو در اين قسمت قابل مشاهده مي باشد