شرکت پتروشیمی مروارید

شرکت پتروشیمی مروارید


شرکت پتروشیمی مروارید

پتروشیمی مروارید یکی از بزرگترین واحدهای الفین کشور با ظرفیت تولید سالانه 500 هزار تن اتیلن است که به تنهایی 7 درصد از تولید اتیلن کشور را در اختیار دارد. 650 هزار تن اتان تولیدی در فازهای پارس جنوبی به عنوان خوراک در اختیار پتروشیمی مروارید قرار میگیرد. تاپیکو 17 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد