شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران


این شرکت یکی دیگر از استفاده کنندگان از نرم افزار طب کار و کلینیک آفاق می باشد

شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران.

 به عنوان نخستین شرکت پیمانکاری عمومی ساخت و نصب سازه‌های فراساحلی صنعت نفت و گاز ایران،  با بهره‌گیری از ناوگان مجهز دریایی در زمینه پشتیبانی پروژه‌های فراساحلی در عملیات لوله‌گذاری، نصب، پیش‌راه‌اندازی و راه‌اندازی فعال است.